Algemene voorwaarden

Algemene Verkoop Voorwaarden Quality Tyres B.V.

ALGEMEEN

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op en maken deel uit van:

a. alle overeenkomsten die Quality TyresB.V., gevestigd te Enschede, sluit met een afnemer, die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.
b.   alle offertes die wij uitbrengen voor het aangaan van deze overeenkomsten.

1.2 De algemene voorwaarden van een afnemer worden uitdrukkelijk afgewezen.

TOTSTANDKOMING VAN OVEREENKOMSTEN

2.1 Onze offertes geschieden geheel vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is opgenomen.

2.2 Indien een offerte, zoals genoemd in lid 1 van dit artikel, wordt aanvaard, heeft Quality Tyres het recht om, gedurende 2 werkdagen na ontvangst van de aanvaarding, het aanbod te herroepen.

2.3 Alle in de offerte(s) genoemde prijzen zijn exclusief omzetbe­lasting, tenzij anders aangegeven.

2.4 Quality Tyres is niet gebonden te leveren tegen een in de offerte of prijslijst vermelde prijs, indien deze prijs berust op een kennelijke druk- of schrijffout.

2.5 Een overeenkomst komt tot stand door schriftelijke bevesti­ging en volledige aanvaarding onzerzijds van een door de afnemer gegeven opdracht, tenzij deze opdracht voordien schrifte­lijk door de afnemer is herroepen, mits die bevestiging is getekend door een of meer tot het aangaan van de overeenkomst bevoegd(e) per­so(o)n(en). Ook komt een overeenkomst tot stand door levering van de goederen en/of diensten, en wel uitsluitend met betrekking tot de overeen­komstig de pakbon of factuur geleverde zaken.

BESTELLING EN LEVERING

3.1 Voor de omvang der levering is onze schriftelijke orderbe­vestiging bindend.

3.2 Bestellingen en opdrachten door onze vertegenwoordigers of verkopers op‑ of aangenomen, zijn slechts bindend indien zij door ons schriftelijk zijn bevestigd.

3.3 Bestellingen kunnen door ons zonder opgave van redenen worden geweigerd.

3.4 Het verstrekken van adviezen en gegevens bij de levering, de  eventuele plaatsing en het gebruik van de  geleverde  goederen  geschiedt  onzerzijds  naar beste weten, waarbij echter iedere aansprakelijkheid  tegenover de koper wordt uitgesloten.

3.5 Indien op verpakkingen, afbeeldingen of tekeningen, in catalogi, prospectussen, circulaires, technische specificaties en dergelijke zijn aangegeven, kunnen deze slechts als approximatief worden beschouwd. Afwijkingen geven de koper niet het recht de ontvangst of de betaling van de goederen te weigeren.

3.6 Indien leverantie dient te geschieden op afroep behouden wij ons het recht voor levering te weigeren wanneer de termijn waarbinnen de afroep moest geschieden is overschreden. Alle redelijke kosten, veroorzaakt door een niet tijdige afname door de koper, zullen aan de koper in rekening worden gebracht.

3.7 Geen annulering van ons opgegeven bestellingen wordt door ons geacht te zijn geaccepteerd tenzij deze acceptatie schriftelijk is geschied. Wij behouden ons het recht voor nog niet of ten dele  uitgevoerde bestellingen niet (verder) uit te  voeren in geval van wanbetaling, faillissement, surseance van  betaling of beslag van goederen onder koper.

3.8 Bij bestelling tot een nettobedrag van € 150,00 exclusief B.T.W. worden vrachtkosten in rekening gebracht. Alle leveringen geschieden af magazijn te Enschede  of af grensstation, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. De wijze van verzending wordt door ons bepaald.

3.9 Wij hebben het recht in gedeelten te leveren.

3.10 Wij zijn te allen tijde gerechtigd zaken onder rembours aan de afnemer te verzenden, en de overeenkomst te ontbinden, indien de afnemer weigert, bij aankomst op de plaats van bestemming van de goederen, te betalen.

PRIJZEN

4.1 Aflevering geschiedt tegen de prijzen geldende op de dag van aflevering. Door ons vastgestelde prijzen kunnen zonder voorafgaan­de mededeling door ons worden gewijzigd.

4.2 De overeengekomen prijzen zijn bindend, met dien verstande dat wij gerechtigd zijn om in de vorm van een naar ons oordeel  redelijke opslag van de prijs, alle na het aangaan der overeenkomst ontstane stijgingen van prijzen van onze leveranciers, alsmede van de tarieven van invoerrechten en/of andere fiscale  rechten, vrachten, lonen en sociale lasten, overige kosten en wijzigingen van de voor de buitenlandse valuta door de Nederlandse Bank vastgestelde koersen, welke met de import, de productie, de ver‑ of bewerking, de belading, de verzending, de verzekering, de lossing of de levering verband houden, te verrekenen.

4.3 Emballage wordt in rekening gebracht; deze wordt bij duurzame verpakking tot 3/4 van de waarde vergoed indien franco geretourneerd.

4.4 Wij zijn gerechtigd om, wanneer zulks naar ons oordeel noodzakelijk is in verband met onze bedrijfsvoering de hierboven onder de artikelen 3.8 en 4.3 genoemde grens zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen.

4.5 Voor spoedzendingen, zoals post‑ en spoorexpresse zendingen, wordt een toeslag berekend.

BETALING

5.1 Tenzij anders aangegeven dienen betalingen, voor ons kosteloos te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum en wel door storting of overmaking in Euro op onze bank‑ of girorekening, dan wel door betaling in contanten aan onze kas. De uitvoering van doorlopende orders kan door ons worden geschorst bij overschrijding van de betalingstermijn van deelleveringen.

5.2 Wordt door omstandigheden de levering of montage van de desbetreffende goederen vertraagd, dan wordt de betalingsverplich­ting van de koper hierdoor niet opgeschort, tenzij wij na onderling overleg tussen partijen, schriftelijk anders bepalen.

5.3 Wordt, door welke omstandigheden dan ook, de controle van de koper op de afgeleverde goederen of verrichte diensten vertraagd, dan zal dit, behoudens onze uitdrukkelijke schriftelijke toestem­ming, voor de koper nimmer grond tot verlenging der betalingster­mijn opleveren.

5.4 Bij overschrijding van de betalingstermijn is de koper  gehouden aan ons een rentevergoeding te betalen over het verschul­digde bedrag vanaf dertig dagen na de factuurdatum tot aan de datum van  voldoening en wel tegen de rentevoet, die bij deze gefixeerd wordt op het discontopercentage van de Nederlandse Bank, verhoogd met 2% met een minimum van 5%.

5.5 Alle  kosten, vallende op gerechtelijke of buitengerechte­lijke invordering van niet stipt op tijd betaalde bedragen, zijn voor rekening van de koper.

5.6 Wanneer wij de wens daartoe te kennen geven is de koper verplicht om binnen een door ons te bepalen termijn, ten genoegen van ons voldoende zekerheid te stellen voor de nakoming van zijn verplichtingen; wij zijn alsdan gerechtigd de levering c.q. verrichting van diensten op te schorten totdat de gevraagde zekerheid is gesteld.

5.7 Indien de koper niet op de bepaalde tijd aan zijn verplich­tingen voldoet, dan wel nalaat tijdig de verlangde zekerheid te stellen, zal hij in verzuim zijn door het enkele verloop van de tijd, zonder dat enige verdere ingebrekestelling nodig zal zijn: wij zijn alsdan gerechtigd de overeenkomst op te schorten of te annuleren, onverminderd ons recht op schadevergoeding.

RECLAMES

6.1 Terugzending van de ontvangen goederen zal niet mogen plaatsvinden  zonder onze toestemming en dient franco te geschie­den.

6.2 Een door ons gedaan aanbod in verband met eventueel ter inspectie gezonden banden, blijft gedurende een maand geldig, tenzij anders werd overeengekomen. Indien binnen deze termijn geen afwikkeling van het remplaceringsvoorstel plaats vindt, kan de band eventueel op verzoek van de eigenaar worden teruggezonden. Mocht geen opvraging plaatsvinden, nemen wij aan dat op terugontvangst geen prijs wordt gesteld en wordt in dat geval tot vernietiging van  de band overgegaan.

6.3 Eventuele reclames betreffende leveringen moeten binnen 8 dagen na levering worden ingediend.

EIGENDOMSVOORBEHOUD

7.1 Tot meerdere zekerheid voor de betaling der koopprijs van de door ons verkochte goederen, blijft het eigendom daarvan bij ons, totdat de gehele koopprijs vermeerderd met eventuele rente en kosten is ontvangen.

OVERMACHT

8.1 Ingeval van overmacht hebben wij het recht, ter onzer keuze, hetzij de goederen na het opheffen der omstandigheden welke tot overmacht leidden alsnog te leveren, hetzij de bestelling te annuleren.

8.2 Wij zijn gerechtigd iedere overeenkomst geheel of gedeelte­lijk te annuleren, zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn wanneer de bestaande verhouding tussen een of meer vreemde valuta's ten opzichte van de Euro wordt gewijzigd of regeringsmaatregelen van welke aard of nationaliteit dan ook worden getroffen van zodanige aard, dat de gevolgen hiervan voor ons naar ons oordeel praktisch een zelfde karakter hebben als een pariteit­wijziging van vreemde valuta's ten opzichte van de Euro.

GESCHILLEN

9.1 Op alle door ons te sluiten overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.

9.2 Alle geschillen gerezen tussen de koper en ons ter zake van de betaling en de levering van de goederen en/of het verrichten van diensten waaronder begrepen geschillen betreffende de uitlegging van deze voorwaarden of anderszins, voor zover niet tot de absolute competentie van de Kantonrechter behorende, zullen met uitsluiting van iedere andere rechter worden onderworpen aan het oordeel van de  competentie rechter te Almelo.

GELDIGHEID VAN DEZE VOORWAARDEN

10.1 Uitsluitend deze voorwaarden zullen van toepassing zijn op al onze verkopen, leveringen van goederen en verrichtingen van diensten, niettegenstaande de voorwaarden, vermeld of aangehaald in een schrijven of bevestiging van de koper.