Disclaimer

Ondanks de constante zorg en aandacht die wij aan de samenstelling van deze website(s) besteden, is het mogelijk dat informatie die op deze site wordt gepubliceerd onvolledig of onjuist is.

 

De informatie op www.quality-tyres.nlwww.quality-tyres.com en www.qtop.nl  wordt regelmatig aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht.

 

Een bezoeker mag geen auteursrechtelijk beschermde werken of andere in de deze website(s) opgeslagen informatie openbaar maken of verveelvoudigen zonder toestemming van Quality Tyres B.V. (ook niet via een eigen netwerk).

 

Wij kunnen er niet voor instaan dat de informatie op www.quality-tyres.nlwww.quality-tyres.com en www.qtop.nl  geschikt is voor het doel waarvoor deze door u wordt geraadpleegd. Alle informatie wordt aangeboden in de staat waarin deze zich feitelijk bevindt en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van haar deugdelijkheid en geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

 

Wij sluiten alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van www.quality-tyres.nlwww.quality-tyres.com en www.qtop.nl, of met de tijdelijke onmogelijkheid om één van de genoemde sites te kunnen raadplegen. Wij zijn ook niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van informatie die door middel van deze websites is verkregen.